بسم رب المهدی

گزارش نخستین جلسه درس پژوهش و توسعه حرفه‌ای ۱

استاد: سرکارخانم پروانه


در روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۹ و در ساعت ۱۰ صبح، نخستین جلسه از درس پژوهش و توسعه حرفه‌ای ۱ در ترم چهارم برگزار گردید. در ابتدا استاد پروانه توضیحاتی کلی راجع به این واحد درسی و واحدهای مرتبط با این درس در ترم‌های آینده بیان کرد. سپس استاد از دانشجویان خواست تا یکی از آنها به صورت داوطلبانه خاطره‌ای تعریف کند. سپس از دانش آموزان خواست که به ۵ گروه تقسیم شوند و به هریک از گروه‌ها یک موضوع داد و از آنها خواست درباره این موضوعات تحقیق کنند. این موضوعات عبارت بودند از: تعریف پژوهش - انواع پژوهش - پژوهش کمی - پژوهش کیفی - پژوهش روایی. پس از پایان وقت تعیین شده توسط استاد هریک از نماینده‌های گروه‌ها به نوبت مطلب خود را در کلاس ارائه نمودند. همچنین استاد از دانشجویان خواست گزارشات هرجلسه را به صورت یک پژوهش روایی و در قالب مکتوب یا وبلاگ و کانال تحویل دهند.


پ.ن. امروزه روش‌های تدریس مستقیم از قبیل سخنرانی پاسخگوی نیازهای یادگیری دانش‌آموزان و دانشجویان نمی‌باشد و لازم است آنها در موضوعات مورد نظر مدرس مشارکت داشته و به اظهار نظر بپردازند. از نظر بنده اینکه استاد دانشجویان را به نوعی وادار به مشارکت در بحث می‌کنند، بسیار روش خوبی است.